Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Thursday, November 23, 2017
Văn bản khác
Quy che, quy dinh, quy trinh cua Tong Cong ty Dien luc Mien Bac
Quy che, quy dinh, quy trinh cua Tong Cong ty Dien luc Mien Bac
2012-10-05 08:23
-1872
Quy dinh, quy che, quy trinh cua Cong ty Dien luc Tuyen Quang
Quy dinh, quy che, quy trinh cua Cong ty Dien luc Tuyen Quang
2012-10-04 16:21
-1873
Những văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012
Những văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012
2012-06-26 15:11
-1973
Luật lưu trữ
Luật lưu trữ
2012-06-26 14:39
-1973
Luật tố cáo
Luật tố cáo
2012-06-26 13:57
-1973
Luật đo lường
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật đo lường,
2012-06-18 09:24
-1981
Luật khiếu nại
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại,
2012-06-18 08:37
-1981
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện